Devrimci İşçi Partisi Tüzüğü

Devrimci İşçi Partisi, bilimsel sosyalizmi, enternasyonalizmi ve işçi sınıfı devrimciliğini temel alan bir mücadele yürütür. Bu mücadele, bilinç, disiplin ve özveri gerektiren çetin bir mücadeledir. Devrimci İşçi Partisi’nin tüzüğü bu çetin mücadelenin gereklerini yerine getirebilecek bir örgütün temel ilkelerini ortaya koyar. Bu ilkeler, ezilen sınıfların egemen sınıflara karşı verdiği sayısız mücadelenin, yenilgilerin ve zaferlerin deneyimlerinden süzülerek bugünlere ulaşmıştır. DİP üyeleri için bu tüzük sadece partili mücadelede uyulması gereken kuralların bir manzumesi değil, aynı zamanda tarihimizi ve günbegün verdiğimiz mücadeleyi sosyalist devrim hedefine bağlayan bir köprüdür.

Partinin adı ve merkezi

Madde 1: Partinin adı Devrimci İşçi Partisi’dir. Kısaltılmış şekli DİP’tir. Parti Genel Merkezi Ankara’dadır.

 

Partinin tanımı ve amblemi

Madde 2: Devrimci İşçi Partisi işçi sınıfının sosyalist, öncü, devrimci partisidir.

Madde 3: DİP’in, kır ve kent emekçilerinin birliğini, sosyalizm mücadelesini ve enternasyonalizmi simgeleyen, kırmızı zemin üzerine her biri sarı renkli orak, çekiç ve içinde kırmızı renkli dört rakamının bulunduğu yıldız figürlerinden; orağın etrafında beyaz renkli DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ ve sembollerin altında yine beyaz renkli DİP yazısından oluşan, şeklinde özel bir amblemi ve bayrağı vardır.

 

Partinin amacı

Madde 4: DİP’in amacı, işçi sınıfının öncüsünü örgütleyerek işçi sınıfını ve emekçileri burjuvazinin ideolojik ve politik hegemonyasından kurtarıp, onları kendi çıkarları ve dev­rimci bir program doğrultusunda birleştirmek; işçi ve emekçi kitle­lerinin öz örgütlenmeleri olan kon­seylere dayanarak işçi iktidarını kurmaktır.

 

Madde 5: DİP, sürekli devrim süreci içinde kapitalizmin ilga edilmesini ve sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum düzeni olan sosyalizme geçilmesini amaçlamaktadır. Sosyalizmin inşasının tamamlanması ancak uluslararası ölçekte mümkündür. Bu doğrultuda DİP, Türkiye devrimini, dünya sosyalist devriminin bir parçası olarak görür ve bu doğrultuda hem programatik hem de pratik anlamda enternasyonalist bir faaliyet yürütür. İşçi sınıfının dünya partisi Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu için mücadele eder.

 

Partinin örgütsel ilkeleri ve çalışma tarzı

Madde 6: DİP’in çalışma tarzını ve örgütsel yaşamını belirleyen temel ilke demokratik merkeziyetçiliktir. Demokratik merkeziyetçilik ilkesi çerçevesinde tüm parti üyeleri parti politikalarının belirlenmesine katılma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. Bu katılım, partinin belirlenmiş organları aracılığıyla olur. Parti politikalarının uygulanmasında ise partinin tüm kademelerini kapsayan tam bir birlik esastır. DİP’in karar alma ve bu kararları uygulama süreçlerinde azınlık çoğunluğa, alt organlar üst organlara, bütün organlar Merkez Komitesi’ne tâbidir. Partinin en yüksek organı Kongre’dir.

Madde 7: DİP, örgütsel yaşamda demokratik hakların korunmasını güvence altına alır. Politik fikir ayrılıkları hiçbir biçimde disiplin yaptırımlarına konu olamaz. Politik ya da örgütsel konulara dair her türlü sorun ya da tartışma, üst organlara eksiksiz biçimde taşınmak zorundadır. Her üye, genel bir politik tartışma açılmasını, bağlı bulunduğu birimde gündeme getirerek ya da parti iç yayınına yazı göndererek sağlayabilir.

 

Madde 8: Parti içindeki her türlü sorunda eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının işletilmesi esastır. Bu ilke, onur kırıcı ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde kullanılamaz.

 

Madde 9: DİP, gizli olmamak kaydıyla, politik ayrılıkların kendini eğilim olarak ifade etme hakkını tanır. Eğilimler partinin örgütlenme ilkelerini ve çalışma tarzını zafiyete uğratacak şekilde kurulamaz.

Madde 10: DİP, yerel günlük örgütsel faaliyetlerini İl ve İlçe Komitelerine bağlı olarak kurulan, işyeri, semt vb. alanlarda üye kazanmayı ve parti politikalarını hayata geçirmeyi amaçlayan üye ve aday üyelerden oluşan temel birimler üzerinden yürütür.

 

Madde 11: Birimlerde çalışacak kişiler, bağlı bulundukları İl ve İlçe Komiteleri tarafından atanırlar. Birim sorumluları birimlerin toplanmasını ve birimin faaliyetlerinin partinin ilkelerine uygun ve disiplinli bir biçimde sürdürülmesini sağlamakla, birim raporlarını yönetici organlara iletmekle ve toplantılar arasında birim çalışmasıyla ilgili acil kararları almakla görevlidirler. Birim sorumlusu, bir üst organ tarafından atanır.

 

Madde 12: Parti organlarınca yapılacak tüm görevlendirmelerde, aynı niteliklere sahip üyeler arasından, parti faaliyetinde daha aktif rol oynayıp daha fazla sorumluluk almaları amacıyla, kadınlara ve işçilere pozitif ayrımcılık uygulanır.

 

Üyelik şartları ve üyeliğe kabul

Madde 13: DİP’in programını benimseyen, tüzüğünü kabul eden, partiye belirlenen kurallar çerçevesinde aidat ödemeyi ve partinin yetkili kurullarınca belirlenecek bir parti organında çalışmayı kabul eden ve üyelik gereklerini pratikte yerine getiren herkes DİP üyesi olabilir.

 

Madde 14: Üyelik başvurusu, temel birime, İl ve İlçe Komitelerine yapılabilir. Başvurular ilgili İl Komitesi tarafından değerlendirilir. Üyelik başvurusunun İl Komitesi tarafından uygun görülmesi ile birlikte aday üyelik süreci başlar. Bu sürecin sonunda Merkez Komitesi (MK), aday üyenin bağlı olduğu İl ve İlçe Komitelerinin görüşlerini alarak, 20. maddede sayılan ilkeler temelinde, başvuru hakkında karar verir. Başvurusu reddedilen ya da aday üyelik süreci üyelikle sonuçlanmayan adayların Büyük Kongre’ye itiraz etme hakları vardır.

 

Madde 15: Her üye istediği anda parti üyeliğinden istifa edebilir. Ancak partiden ayrılan kişi ayrılmadan önce, aldığı tüm sorumlulukları, üzerindeki parti varlıklarını ve parti faaliyeti ile ilgili bilgileri parti örgütüne devretmek zorundadır. Bu, tüzüğün 46 ila 50. maddeleri arasında tarif edilen konumları ve benzerlerini de kapsar.

Aday üyelik

Madde 16: Aday üyelik süreci, örgütsel çalışma ilkelerine uyum sağlama, örgüt işleyişini öğrenme, politik eğitim ve tüm bu alanlarda bir sınanma dönemidir. Aday üyelik, üyelik başvurusunun yapılmasıyla ve başvurunun ilgili kurul tarafından tüzüğe ve DİP’in ilkelerine uygun görülmesi halinde başlar. Aday üyelik süresi en fazla 1 yıldır. Bu süre zarfında aday üye partinin belirlediği bir parti biriminde çalışır ve eğitim faaliyetlerine katılır. Aday üyeler, parti birimlerinde aday üye olarak çalıştıkları süre boyunca, yönetici organlarla ilgili seçme ve seçilme hakkı dışında tüm üye hak ve sorumluluklarına sahiptir. Merkez Komitesi aday üyelik süresini, aday üyenin talebi üzerine veya resen en fazla bir yıl daha uzatabilir.

 

Fahri üyelik

Madde 17: Merkez Komitesi, kendi kararı ya da herhangi bir parti örgütünün önerisiyle, resmen parti üyesi olmayan ya da aktif parti üyesi olarak çalışamayacak durumda olan kişileri, parti çalışmalarında katkısı olması amacıyla ya da partiye manevi katkısının öneminden dolayı fahri üye olarak kaydedebilir.

 

Fahri danışmanlık

Madde 18: Fahri üyelerden partiye bilgi, görgü ve deneyimleriyle katkı sunabilecek olanlar herhangi bir organda fahri danışman olarak görevlendirilebilir.

 

Üyelik aidatı

Madde 19: Üyelik aidatının alt limiti asgari ücretin %3’ü olarak belirlenir. Asgari ücretin iki katı ve daha fazla aylık gelire sahip parti üyeleri, partiye bildirdikleri gelirlerinin en az %10’unu aidat olarak öderler. Partinin yönetici organları, gerek gördükleri takdirde, üyelerin gelirleri konusunda araştırma yapabilir.

 

Üyelerin sorumlulukları

Madde 20: DİP üyeleri disiplinli ve özverili bir çalışma tarzını benimser ve devrimci mücadeleyi bireysel yaşamlarının merkezine yerleştirir. Bu ilkeler çerçevesinde her DİP üyesi,

 

a) İçinde çalıştığı organın toplantılarına ve çalışmalarına düzenli olarak ve zamanında katılmak;

b) Aylık sabit gelirini, yan gelirlerini ve genel giderlerini partiye bildirmek, bu çerçevede içinde çalıştığı organ tarafından belirlenen ve bir üst organ tarafından onaylanan parti aidatını düzenli olarak ödemek, parti parasının ve araç-gereçlerinin korunmasını sağlamak, israfı ve savurganlığı önlemek;

c) Demokratik merkeziyetçiliği benimseyerek hayata geçirmek, eylemde birlik esasına sahip çıkmak, parti kararlarına eksiksiz biçimde uymak ve kararların gereğini yerine getirmek, demokratik merkeziyetçilik ilkesini mücadelenin günlük seyri içinde her an korumak ve uygulamak;

d) Partinin eğitim faaliyetlerine katılmak;

e) Parti yayınlarını (politik ve teorik yayınlar, kitap ve broşürlerle internet yayınları) düzenli olarak takip etmek, dağıtmak ve bedelli olanları satmak;

f) Partinin katıldığı ya da örgütlediği toplantı, miting, panel, konferans vb. eylemlere katılmak ve bu eylemlere insan taşımaya çalışmak;

g) Her türlü parti eyleminde partinin verdiği görevleri yapmak, belirlediği disipline uymak ve bu disiplini korumak;

h) Üyenin, sayılan sorumluluklardan ya da günlük örgütsel faaliyetlerin gereklerinden birini ya da birkaçını geçici olarak yapamayacağı, şehir dışına çıkacağı, başka bir şehre yerleşeceği, iş değiştireceği ve bunlara benzer şekilde, faaliyetlerin gidişatını etkileyebilecek her türlü durumda, bunu önce birim sorumlusuna ve yönetici organlara bildirmek ve gerektiği durumlarda izin almak;

i) Sadece örgütsel yaşamda değil, özel yaşamda da partinin ilke ve kararlarına uygun davranmak;

j) Sadece siyasal mücadelede değil, özel yaşantıda da işçi ve emekçilerin ve diğer tüm ezilen kesimlerin çıkarlarını korumak ve bu doğrultuda hareket etmek

 

zorundadır.

 

Ayrıca her parti üyesi,

k) Cinsiyetçi yaklaşımlardan uzak durarak bu tür yaklaşımlarla mücadele etmeli;

l) DİP’in her düzeydeki politik kararlarının alınmasına katkıda bulunmalı, fikir belirtmeli, gerektiğinde eleştirmeli;

m) Kararların uygulanmasında ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde gerekli inisiyatif ve yaratıcılığı göstermeli;

n) Bilimsel sosyalizmi öğrenmeli, içselleştirmeli ve işçi, emekçi kitlelere aktarmak için çaba göstermeli;

o) Dünya ve ülke gündemini, politik gelişmeleri ve yerel gündemi mümkün olan en iyi biçimde takip etmeli;

p) Partinin eğitim faaliyetlerinde aktif bir tutum almalı ve katkı sunmalı;

r) Partinin belirlediği aidatların dışında da partinin mali sorunlarının aşılması için çalışmalı ve gerekli fedakârlığı yapmalı;

s) İş, okul, aile yaşamının getirdiği sorunlarda, özel yaşantıyı derinden etkileyecek ve dolayısıyla üyenin devrimci faaliyetinde belirleyici olacak evlilik, şehir değiştirme, iş seçme ve değiştirme gibi durumlarda partinin ve devrimci mücadelenin ihtiyaçlarına öncelik vermeli;

t) Devrimci mücadeleyi tam anlamıyla hayatının merkezine yerleştirmelidir.

Üyeliğin askıya alınması ve düşürülmesi

Madde 21: Üyelerin tüzükte yer alan sorunluluklarını yerine getirip getirmedikleri üyelerin bağlı olarak çalıştıkları İl Komiteleri tarafından denetlenir ve 6 ayda bir rapor halinde Merkez Komitesi’nin bilgisine sunulur. MK, İl ve İlçe Komitelerinin görüşlerini alarak, sorumluluklarını yerine getirmediği görülen üyenin üyeliğinin askıya alınması talebini, bu üyenin bağlı olduğu Disiplin Kurulu’na iletir. Üyeliği askıya alınan kişi, bu kararı takip eden 6 ay boyunca üyelik haklarını kullanamaz, ancak partinin uygun bir organında çalışmaya devam eder. Sorumluluklarını sürekli bir şekilde yerine getirmeyen kişinin durumu, bir sonraki İl Komitesi raporunda bildirilir ve MK kararıyla, üyenin üyeliğinin düşürülmesi talebiyle Disiplin Kurulu’na başvurulur.

 

Yurtdışına uzun süreli olarak çıkan üyelerin üyeliği askıya alınır. Yurtdışında kaldığı süre boyunca üyenin aidat sorumluluğu ortadan kalkmaz. Yurtdışından dönen üye, MK tarafından bir parti organına atanır ve üyeliği tekrar aktif hale gelir.

 

Parti organları ve görevleri

 

Madde 22: Devrimci İşçi Partisi’nin örgüt yapısı şu kurullardan oluşur:

 

 1. Merkez Karar ve Yürütme Organları
  1. Büyük Kongre
  2. Merkez Komitesi
  3. Genel Başkan
  4. Politik Büro
  5. Örgütlenme Bürosu
  6. Merkez Disiplin Kurulu

B) Yerel Karar ve Yürütme Organları

 1. İl Kongresi, İl Başkanı, İl Komitesi, İl Disiplin Kurulu
 2. İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Komitesi
 3. Parti Grupları
 4. TBMM Grubu
 5. İl Genel Meclisi Parti Grupları
 6. Belediye Meclisleri Parti Grupları
  1. Diğer organlar
   1. Özel komisyonlar
   2. Kadın Komisyonu
   3. Gençlik Komiteleri
   4. Danışma Konferansı

 

Merkez Karar ve Yürütme Organları

Büyük Kongre

Madde 23: Büyük Kongre partinin en yüksek organıdır. Seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur. Büyük Kongre’nin delege sayısı TBMM üye tamsayısının 2 katından fazla olamaz. Parti üye sayısı bu sayıdan az olduğu müddetçe tüm parti üyeleri aynı zamanda Büyük Kongre delegesidir. Parti Genel Başkanı, Merkez Komitesi ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve parti üyesi olan bakan ve milletvekilleri, bunların yanı sıra Parti kurucuları Büyük Kongre’nin tabii üyesidirler. Parti kurucularının toplam sayısı seçilmiş delegelerin %15’inden fazla ise yapılacak kura ile bu oran %15’e indirilerek kurucu üyelerden hangilerinin delege olacakları kararlaştırılır. Tabii üyeler ayrıca İl Kongreleri tarafından delege olarak seçilemezler. Büyük Kongre olağan olarak 2 yılda bir toplanır. Merkez Komitesi zorunluluk nedeniyle en fazla 1 yıl toplantı tarihini erteleyebilir. Büyük Kongre’nin toplantı yeter sayısı Büyük Kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise, Büyük Kongre çoğunluk aranmaksızın çağrılan gündemle, belirtilen yerde ertesi gün toplanır. Büyük Kongre için gazete ilanı verilmez.

 

Madde 24: Büyük Kongre, partinin bir sonraki Büyük Kongre toplantısına kadar benimseyeceği siyasal hattı oluşturur. Örgütsel yönelişe ilişkin geçmiş dönemi değerlendirmek ve geleceğe yönelik perspektif geliştirmek de Büyük Kongre’nin görevleri arasındadır.

Genel Başkan’ı, Merkez Komitesi’ni ve Merkezi Disiplin Kurulu’nu seçmek Büyük Kongre’nin yetkisindedir. Bu seçimler gizli oy, açık sayım ilkesine göre yapılır. Partinin mali hesabını kabul ve Merkez Komitesi’ni aklamak ya da kesin hesabı reddetmek; partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin kapanmasına ya da başka bir partiyle birleşmesine karar vermek; partinin hukuki varlığının sona erdirilmesi halinde parti mallarının tasfiyesi ve intikal şekline karar vermek Büyük Kongre’nin yetkisindedir.

 

Büyük Kongre delegelerinin beşte birinin veya Merkez Komitesi üye tamsayısının yarısının bir fazlasının talebi üzerine Büyük Kongre olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Kongre’nin gündemi, kongrenin çağrılış gerekçesi ile sınırlıdır.

Merkez Komitesi

Madde 25: Merkez Komitesi, Büyük Kongre tarafından seçilen 15 üyeden oluşur. Ayrıca MK faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla fahri üyeler danışman sıfatıyla görevlendirilebilirler.

 

Madde 26: MK, iki kongre arasında partinin en yetkili organıdır. En geç iki ayda bir toplanır. Üyelerinin üçte birinin başvurusu ya da Politbüro’nun çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. MK, Büyük Kongre’nin belirlediği genel doğrultu çerçevesinde her türlü politik ve örgütsel kararı alır ve uygular. MK kararlarının yürütülmesi ve partinin politik ve örgütsel yaşamının günbegün yönlendirilmesi amacıyla MK, kendi içinden uygun gördüğü sayıda üyeden oluşan bir Politik Büro (Politbüro) seçer.

 

Madde 27: MK kendi içinden bir Genel Sayman seçer. Genel Sayman, parti gelir ve giderlerini kontrol etmek, MK’ya düzenli rapor vermekle yükümlüdür. Genel Sayman, gelir gider defterinin, demirbaş kayıtlarının ve kesin hesapların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

Politik Büro

Madde 28: Politik Büro (Politbüro), Merkez Komitesi toplantıları arasında MK kararları çerçevesinde politik ve örgütsel alanlarda günlük parti faaliyetlerini yürütür. MK’yı toplantıya çağırır. Gündemi hazırlar ve MK üyelerine önerir. MK toplantısı için gerekli her türlü hazırlığı yapar. Politbüro, MK’nın iradesine tâbidir.

 

Örgütlenme Bürosu

Madde 29: MK, örgütsel sorunlarla özel olarak ve doğrudan ilgilenmek, sorunlara çözümler üretmek, yetkili organlar tarafından belirlenen örgütsel yönelişi hayata geçirmek için kendi içinde bir Örgütlenme Bürosu (Orgbüro) kurabilir.

Genel Başkan

Madde 30: Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre’de gizli oylamayla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan, partinin Genel Başkanı seçilmiş sayılır.

 

Madde 31: Genel Başkan, Büyük Kongre ve Merkez Komitesi’nin kararları ve belirlediği yöneliş çerçevesinde partiyi temsil etme yetkisine sahiptir. Merkez Komitesi’nin belirleyeceği başka sözcü veya sözcülerle birlikte partinin sözcülüğünü yapar.

 

Madde 32: Herhangi bir sebeple Genel Başkanlık mevkiinin boşalması halinde, Merkez Komitesi içinden bir üye Genel Başkan’a vekâlet eder. Bu durumda 45 gün içinde Büyük Kongre toplanması zorunludur.

 

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 33: Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Büyük Kongre tarafından gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur. MDK yapacağı toplantıyla kendi başkanını seçer. Merkez Komitesi tarafından Büyük Kongre’ye önerilen ve Büyük Kongre’de onaylanan Disiplin Yönetmeliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Disiplin Yönetmeliği politik farklılıkları disiplin cezasına konu edemez.

 

 

Yerel Karar ve Yürütme Organları

İl Örgütü

Madde 34: İl Örgütü, İl Kongresi, İl Komitesi, İl Başkanı, İlçe Komitesi, Belde Komitesi ile İl Disiplin Kurulu’ndan oluşur.

 

İl Kongresi

Madde 35: İl Örgütü’nün üye sayısı 600’ü geçmediği takdirde tüm üyeler İl Kongresi’nin delegesi sayılır. İlin parti milletvekilleri, İl Komitesi ve İl Disiplin Kurulu üyeleri İl Kongresi’nin doğal delegeleridir.

 

Madde 36: İl Kongresi, Büyük Kongre’nin toplanmasına engel olmayacak biçimde 2 yılda bir toplanır. Olağan kongreler İl Komitesi tarafından belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün aynı saat ve yerde, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanır.

 

Madde 37: İl Kongresi ilin yerel politikaya dair yöneliş kararlarını alır. Ülke ve dünya gündemine ilişkin tartışmalar gerçekleştirir ve partinin genel yönelişine dair eğilim belirler. İl Kongresi, İl Başkanı’nı, İl Komitesi’ni ve İl Disiplin Kurulu’nu gizli oyla seçer.

 

İl Komitesi

Madde 38: İl Komitesi 7 üyeden oluşur. Büyük Kongre, Merkez Komitesi ve İl Kongresi kararları doğrultusunda ildeki politik ve örgütsel faaliyetleri yürütür. Kendi içinden İl düzeyinde mali sorumluluğu üstlenecek bir İl Saymanı seçer. İl Komiteleri kendi belirledikleri aralıklarla toplanır.

 

Madde 39: İl Kongresi tarafından seçilen İl Başkanı, İl’de partiyi temsil eder, Merkez Komitesi’ne düzenli raporların hazırlanmasını ve iletilmesini sağlar ve İl Komitesi üyesi olarak il düzeyindeki parti faaliyetlerini yürütür.

 

İl Disiplin Kurulu

Madde 40: İl Disiplin Kurulu, İl Kongresi’nde seçilen 3 üyeden oluşur. Çalışmalarını Parti Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütür.

 

İlçe Örgütü

Madde 41: İlçe Örgütü, İlçe Kongresi, İlçe Komitesi, İlçe Başkanı ve Belde Komitesi’nden meydana gelir.

 

İlçe Kongresi

Madde 42: İlçe Örgütü’nün üye sayısı 400’ü geçmediği durumda bütün ilçe örgütü üyeleri İlçe Kongresi’ni oluşturur. İlçe Başkanı ve İlçe Komitesi üyeleri İlçe Kongresi’nin doğal üyeleridir. İlçe Kongresi olağan olarak 2 yılda bir toplanır. İlçe Kongresi’nin toplanma usulleri İl Kongresi’nin toplanma usulleri gibidir. İlçe Kongresi ilçe sınırları içinde Parti politikalarını hayata geçirme yöntemlerini tartışır ve bu yönde kararlar alır. Genel politikaya ilişkin eğilim kararları alır. İlçe Komitesi’ni ve İlçe Başkanı’nı seçer.

 

İlçe Komitesi

Madde 43: İlçe düzeyinde parti politikalarını yürütmek, yerel birimler örgütleyip çalışmalarını organize etmek İlçe Komitesi’nin görevleridir. İlçe Komitesi, İlçe Başkanı hariç, 5 üyeden oluşur. İlçe Kongresi tarafından seçilen İlçe Başkanı, ilçede partiyi temsil eder, İl Komitesi’ne düzenli raporların hazırlanmasını ve iletilmesini sağlar ve İlçe Komitesi’nin doğal üyesi olarak ilçe düzeyindeki parti faaliyetlerinin yürütülmesine katılır.

 

Madde 44: Merkez karar ve yürütme organları ile yerel karar ve yürütme organlarının seçiminde kadın üyelere ve işçi üyelere pozitif ayrımcılık uygulanır.

 

Parti Temsilciliği

Madde 45: Parti Merkez Komitesi ya da ilgili İl ya da İlçe Komiteleri henüz İl ya da İlçe örgütü oluşturulamamış olan yerlerde, başvuran kişilere parti hakkında bilgi vermek, program, tüzük ve parti yayınları ile rozet, flama vb. parti sembollerini satmak; üyelik için başvuran kişilerin başvurularını Merkez Komitesi ya da ilgili İl ve İlçe Komitesi’ne ulaştırmak üzere kabul etmek ve böylece o yerde parti örgütü kurulması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için bir temsilci ya da komite atayabilir ve temsilcilik oluşturabilir. İl temsilciliği doğrudan MK’ya, İlçe temsilcisi ilgili İl Komitesi’ne bağlı olarak çalışır. Tüm temsilciler MK tarafından atanır. Temsilcilikler söz konusu bölgede parti örgütü kurulmasıyla birlikte ortadan kalkarlar.

Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclisi Adayları

Madde 46: Genel, yerel ve ara seçimlerde partinin adayları Merkez Komitesi tarafından belirlenir. Adaylık başvurusu doğrudan Merkez Komitesi’ne ya da ilgili yerel komiteye yapılır. MK, adaylar arasında ön seçim yapılmasına karar verebilir.

Parti Grupları

TBMM Parti Grubu ve Milletvekilleri

 

Madde 47: Partili milletvekilleri, TBMM kürsüsünü aktif biçimde işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin çıkarlarını savunmak için kullanır. Milletvekilleri ve parti grubu parlamento faaliyetlerini MK’ya tâbi olarak yürütür. Partili milletvekilleri, milletvekilliğini bir meslek haline getiren ayrıcalıkların kaldırılması için mücadele eder. Partili milletvekilleri, milletvekili maaşının 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırının üzerinde kalan kısmını partiye vermek zorundadır.

 

Madde 48: TBMM parti grubu, partili milletvekillerince oluşturulur. Büyük Kongre kararları ve Parti Programı doğrultusunda ve Merkez Komitesi’nin yönlendiriciliğinde yasama çalışması yapar. Genel Başkan, Meclis üyesi ise Grup Başkanı’dır. Görev ve yetkileri grup iç tüzüğü ile belirlenir.

Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

Madde 49: Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisi’ndeki partili üyeler faaliyetlerini İl Komiteleri’ne tâbi olarak yürütürler. Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri’nde işçi, emekçi ve ezilenlerin çıkarlarını aktif biçimde savunur, yolsuzluklara karşı mücadele ederler.

Madde 50: Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri’ndeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı bu grubun başkanıdır. Belediye Başkanı partili değilse İl Başkanı, yokluğunda İlçe Başkanı grubun doğal başkanıdır. Meclis grupları kendi içlerinde başkan vekilini ve sözcülerini seçer. İl ve İlçe Başkanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesi olmak üzere, bir yıl içinde en az 3 kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.

 

Diğer örgütler

Danışma Konferansları

Madde 51: Danışma Konferansları Büyük Kongre’ye, İl ve İlçe Kongreleri’ne siyasal kararlar ve seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunur. Danışma Konferansları’na üyeler ve fahri üyeler katılır. Parti danışma konferanslarının amacı partinin politik ve örgütsel yönelişinin tartışılması ve bir tavsiye seçim listesinin Büyük Kongre‘ye, İl ve İlçe Kongreleri’ne sunulmasıdır. Parti danışma konferansları, Büyük Kongre ve İl ve İlçe Kongreleri’ne yakın zamanlarda toplanır.

Özel Komisyonlar

Madde 52: MK ve İl Komiteleri gerekli gördüklerinde belirli alanlarda politik ve örgütsel öneriler yapması, özel çalışmalar yürütmesi ve uzmanlık gerektiren alanlarda görev üstlenmesi için komisyonlar atayabilir. Bu komisyonların üyeleri, atamayı yapan organ tarafından belirlenir. Bu komisyonlar geçici ya da kalıcı olabilir. Özel komisyonlar temel birimler yerine geçemez. Komisyonlarda yer alan üyeler mutlaka partinin bir temel biriminde üye olmak zorundadır.

 

Kadın Komisyonu

Madde 53: MK ya da İl Komiteleri kadın kurtuluş mücadelesiyle ilgili politik öneriler yapmak, teorik ve politik çalışmalar yürütmek için kadın üyelerden oluşan kadın komisyonları kurabilir. Komisyonun üye sayısı ve üyeleri, komisyonu kuran organ tarafından belirlenir. Kadın Komisyonu, özel olarak kadın sorunuyla ilgili yapılacak faaliyetlerin örgütlenmesi ve partiyi temsil etmek için bağlı bulunduğu organ tarafından görevlendirilir.

 

Gençlik Komiteleri

Madde 53: MK ve İl Komiteleri gençlik kolu faaliyetini yürütmek için Gençlik Komiteleri oluşturabilir. Her ilde Gençlik Komitesi kurulması zorunlu olmadığı gibi, İl Örgütü bulunmayan bir ilde MK tarafından görevlendirilen bir İl Komitesi tarafından ya da doğrudan MK tarafından Gençlik Komitesi kurulabilir.

 

Madde 54: Gençlik Komiteleri, öğrenciler arasında yürütülecek faaliyeti esas alır. Öğrencileri bilimsel sosyalizmin ilkeleri, DİP’in program ve politikaları doğrultusunda bilinçlendirmeyi ve örgütlemeyi amaçlar. Öğrenci hareketinin önderliğini yapmak üzere, alana yönelik somut politikalar geliştirir.

 

Madde 55: Gençlik Komiteleri, üye, aday üye ve parti üyesi olmayıp Gençlik Komitesi faaliyetlerine katılmak isteyen genç sempatizanlardan oluşur. MK, Gençlik Komitelerinin eşgüdümünü sağlamak üzere bir Gençlik Komiteleri Merkezi Koordinasyonu (GKMK) oluşturabilir. GKMK üyeleri MK tarafından üye ve aday üyeler arasından atanır. GKMK Gençlik Komitelerinin politik ve örgütsel eşgüdümünü sağlar, alana yönelik merkezi politikaları oluşturur. GKMK oluşturulmadığı durumda, Gençlik Komiteleri temel birimlerle aynı statüde İl ve İlçe Komitelerine bağlı olarak çalışır.


Parti Yayınları

Madde 56: Merkez Komitesi gerektiğinde parti içine ya da kamuoyuna yönelik olarak yayın çıkartabilir. İl ve İlçe Komitelerini, Gençlik Komitelerini yerel veya çalışma alanlarına yönelik yayınlar çıkartmakla görevlendirebilir. Partinin Merkezi Yayın Organları MK tarafından atanan Yayın Kurulu yönetiminde çıkarılır. Yayın Kurulu, çalışmalarını, siyasi ve örgütsel olarak MK’ya tâbi biçimde yürütür. Parti içi haberleşmeyi amaçlayan merkezi yayınlar doğrudan MK tarafından ya da MK’nın görevlendireceği bir kurul tarafından yönetilir.

 

Disiplin Hükümleri

Madde 57: Devrimci İşçi Partisi’nde disiplinli bir çalışmayı hayata geçirmek ve disiplini korumak her üyenin görevidir. Her üye disiplin suçunu gerektiren bir durum karşısında disiplin soruşturması açılmasını talep edebilir. Bu talep yazılı olarak elden yapılır ve üyenin bağlı olduğu örgüt birimi aracılığıyla İl Disiplin Kurulu’na ya da Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilir. Disiplin kurullarının en az 2/3’ü kadın üyelerden oluşur, kurulların seçim hükümleri bu ilkeye göre düzenlenir. İl Disiplin Kurulları Uyarı ve Kınama cezasından daha yukarı ceza veremez. Daha yukarı ceza gerektiren durumlarda konu Merkez Disiplin Kurulu’na taşınır. MDK tarafından verilebilecek disiplin cezaları sırasıyla Uyarı, Kınama, Geçici İhraç ve İhraç’tır.

Madde 58: MDK, partinin merkez organlarında görevli olanların, parti milletvekillerinin, İl Başkanlarının, İl Komitesi üyelerinin disiplin suçlarını karara bağlar. Yukarıda sayılan kurul ve parti üyelerinin dışındaki disiplin suçları, ilgili disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ayrıca İl Disiplin Kurulu üyelerinin disiplin suçları da MDK'da karara bağlanır. MDK aynı zamanda İl Disiplin Kurullarının üst itiraz organıdır.

Genel Başkan, parti milletvekilleri, MK üyeleri, MDK üyeleri, İl Başkanları, İl Komitesi üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyeleri hakkında, görevleri ile ilgili disiplin suçları nedeniyle üyesi oldukları organ veya üst organ tarafından resen veya şikayet üzerine MDK'ya başvurulabilir.

Madde 59: Madde 60’ta sayılan disiplin suçları, geçici ihraç ve ihraç istemiyle açılan soruşturmalar haricinde, İl Disiplin Kurulları’nca karara bağlanır. Organların üyeleri kendileri ile ilgili sevk oylamasında oy kullanamaz. İl Komiteleri, İlçe Başkanları ve İlçe Komiteleri hakkında; İlçe Komiteleri ise Belde Başkanları ve tüm üyeler hakkında resen veya şikayet üzerine İl Disiplin Kurulu’na başvurabilir. İlgiliyi disipline sevk eden organ sevk işlemini ilgili yasalara ve Parti Tüzüğü’ne uygun düzenler. Başvuru veya sevk işleminde bulunan kişi veya örgüt, başvurusuna esas teşkil eden tüzük hükümlerini, ihlal edilen tüzük maddesini ve iddiasını destekleyen bilgi, belge, tanık ve her türlü kanıtı yazılı bir dilekçeyle bağlı bulunduğu organa elden iletmek durumundadır.

Madde 60: İlgili disiplin organlarınca hangi hallerde ne tür disiplin cezaları verebileceği aşağıdaki gibidir:

 

*Üyelik sorumluluklarını yerine getirmeyenler, parti disiplinine uymayanlar, özel yaşamında ve parti içinde partinin faaliyetlerini zaafa uğratacak, partiye zarar verecek biçimde davrananlar, suç karşısında takındıkları tavra ve suçun ağırlığına göre Uyarı ya da Kınama cezası alır.

 

*Üyelik sorumluluklarını tekrarlayan biçimde aksatan ve parti disiplinini tekrarlayan biçimde çiğneyenler, organ kararına bilerek uymayanlar, partinin faaliyetlerini zaafa uğratacak ve partiye zarar verecek davranışları tekrarlayanların üyeliği askıya alınır; bu tutumun kalıcı hal olması durumunda üyelik düşürülür.

 

*Daha önce disiplin cezası almasına rağmen partinin faaliyetlerini zaafa uğratacak ve partiye zarar verecek davranışları sürdürenler, üyelik sorumluluklarını sürekli olarak yerine getirmeyenler, faaliyette bulunduğu organların çalışmasını bilinçli biçimde engelleyenler, partinin organlarının kararlarına bilinçli biçimde uymayan ve uyulmaması için açıkça faaliyet yürütenler, partinin olanaklarını ya da partideki görevini kendi çıkarı için kullananlar için Geçici İhraç yoluna gidilir.

 

*Partiye ve işçi sınıfı mücadelesine bilinçli biçimde zarar verenler, bilinçli olarak bozgunculuk yapanlar, başka güçlerin çıkarları uğruna ve yönlendirmesiyle parti içinde faaliyet yürütenler, düzenli ve sistematik biçimde görevini suistimal edenler partiden kesin olarak ihraç edilir.

 

Madde 61: Disiplin kurulları kendisine yapılan başvuru veya sevki en geç iki ay içinde sonuçlandırır. Ancak disiplin kurulları ilgiliyi tedbir amacıyla görevinden alırsa, kararını 1 ay içinde verir. Disiplin kurulları, karar verinceye kadar toplantılarını kapalı yürütür. Disiplin kurulunun görüştüğü bir olayla ilgili olarak parti organ ve toplantılarında görüşme açılamaz. Söz alınamaz, yayın yapılamaz. Disiplin kurullarınca verilen kararlar ile disiplin cezaları hakkında Büyük Kongre dışındaki kongrelerde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. MDK'nın vermiş olduğu kararlar Büyük Kongre’de kaldırılabilir. Bunun için MK’nın 1/5’inin veya ilgili İl Komitesi’nin 3/7'sinin başvurusu gereklidir. Parti disiplin kuruluna sevk edilen üye ilgili disiplin kurulunun kesin kararı olmadığı sürece masumdur. Ancak disiplin kurulu gerekli görürse, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhâl alabilir. Üye, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek, ilgili disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Merkez Disiplin Kurulu’nca hakkında Geçici İhraç cezası verilen üye parti faaliyetine katılamaz ve parti organlarına teklifte bulunamaz. Ancak Geçici İhraç süresince Partinin Programı, Tüzüğü ve parti organlarının bağlayıcı kararlarına uymakla yükümlüdür.

Partiden Geçici İhraç ve İhraç için Merkez Disiplin Kurulu’nun üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının kararı gereklidir.

Disiplin kuruluna sevk edilen üye yazılı savunma hakkına sahiptir. Sevk edilen üyeye savunması için yazılı çağrı yapılır. Bu çağrıya 15 gün içinde yanıt vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Kasıtlı suç isnadı ve asılsız tanıklık disiplin suçu olarak değerlendirilir ve bu konuda ilgili disiplin kurulu resen işlem yapar. Disiplin kurulu kararı alınmadan parti içinde ve dışında yazılı veya sözlü görüş açıklanamaz. Kadına yönelik suç iddialarının disiplin kurullarında görüşülmesine öncelik verilir.

Madde 62: MK, MDK kararlarına karşı düzeltme ve yargılanmanın yenilenmesi talebiyle MDK'ya başvurabilir. Karar düzeltme talebi her zaman yapılabilir. Her iki başvuruda da gerekçeler gösterilir. Bu başvurular Tüzük ve Siyasi Partiler Kanunu’nda (SPK) belirtilen itiraz yolları arasında değerlendirilmez. MDK bu talebi en geç 30 gün içinde karara bağlar. Karar düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar Disiplin Kurulu kararı uygulanır.

Madde 63: İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı MDK’ya başvurulabilir.

Mali Hükümler

Madde 64: Partinin gelirleri, başta üye aidatları olmak üzere, bağış kampanyaları, parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satışlarından elde edilecek gelirlerle, SPK’da belirtilen diğer gelirlerdir. Partinin her türlü gelir ve gideri SPK hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde belgelendirilir ve kayıtları tutulur. Partinin bütün organları, görev alanlarındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtlarının tutulmasından birinci derecede sorumludur.

Tutulacak Defterler

Madde 65: Her kademedeki parti organları, SPK‘da gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanılacağı yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

 

Siyasi Partiler Kanunu ve Diğer Yasalar

Madde 66: Parti Tüzüğü'nde hüküm bulunmayan hallerde SPK ve siyasi partilerle ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır. SPK ve diğer yasalar tarafından tanınan hak ve yetkiler ilgili kurullarca kullanılır.